I. Všeobecné obchodní podmínky

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro nákup produktů (elektronických materiálů ve formátu .pdf) přes webové rozhraní www.pozdravod.cz. Provozovatelem webu je společnost CZART Production s.r.o., IČ 17937949 (dále jen „Poskytovatel“).
 2. Nákup produktů probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Poskytovatelem (coby Prodávajícím) a Kupujícím. Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. IV. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran Kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Poskytovatele. Pokud je ve VOP užíván pouze pojem „Smlouva“, rozumí se tím jak Kupní smlouva, tak Smlouva o poskytování služeb. Ujednání, která jsou v Kupní smlouvě nebo Smlouvě o poskytování služeb odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text Smlouvy je nad textem VOP). 
 3. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než u nás jako Poskytovatele nakoupíte vybrané produkty. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte nás ještě před odesláním objednávky (tj. před kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“ na stránce Pokladna). Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Tím, že kliknete na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“ a předtím zaškrtnete políčko souhlasu s obchodními podmínkami nám dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem nákupu a spolupráce, jaký je zde popsán. 
 4. Ve VOP máte k dispozici všechny podstatné informace. A tady je podrobnější obsah:

Obsah VOP:

 1. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu obchodních podmínek
 2. Důležité pojmy (definice)
 3. Uživatelský účet
 4. Objednávka a uzavření Smlouvy
 5. Cena produktů a služeb a platba
 6. Dodací podmínky a storno podmínky
 7. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem
 8. Odstoupení od Smlouvy
 9. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád
 10. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů
 11. Závěrečná ustanovení

II. Důležité pojmy (definice)

POSKYTOVATEL (PRODÁVAJÍCÍ):

CZART Production s.r.o., IČ 17937949

zastoupena jednateli Ing. Tomáš Zeman a Ing. Adam Raška

sídlo společnosti: Baranova 1804/25, Praha 3 – 130 00

Mail: info@pozdravod.cz

Nejsme plátci daně z přidané hodnoty. 

KUPUJÍCÍ 

Kupujícím se stanete, pokud prostřednictvím webového rozhraní www.pozdravod.cz s námi uzavřete Kupní smlouvu, a tím koupíte některý z produktů uvedených na tomto webovém rozhraní. Kupujícím můžete být coby podnikatel (podnikající fyzická osoba anebo právnická osoba) nebo spotřebitel. V dalším textu bude používán jediné označení – Kupující.

SPOTŘEBITEL 

Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČ, budu mít zato, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel a ne jako spotřebitel.  

SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM 

Je to Smlouva, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Poskytovatel a Kupující museli pro její uzavření osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY 

Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Poskytovatelem. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupující spotřebitelem, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Ochrana osobních údajů se řídí zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.  

III. Uživatelský účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.  Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 5 let nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

IV. Objednávka a uzavření Smlouvy

 1. Jako kupující objednáváte produkty zásadně přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém na webových stránkách, vyplněním požadovaných informací. 
 2. Na webovém rozhraní www.pozdravod.cz naleznete veškeré naše produkty, včetně produktů poskytovaných zdarma, s podrobným popisem jejich formy a obsahu. Veškeré prezentace produktů a služeb uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako Poskytovatel nejsme povinni uzavřít Smlouvu ohledně těchto produktů a služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije. 
 3. Pro objednání přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako kupující vyplníte své kontaktní údaje (jméno, příjmení, e-mail,adresa), informace o objednávaném produktu (vložením objednávaného produktu do „košíku“ webového rozhraní), a vyberete způsob úhrady.

Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. 

Tím, že zatrhnete okénko: *Prohlédl(a) jsem si pečlivě náhled pohlednice a jsem se vědom(a), že výtisk bude odpovídat tomuto náhledu. – souhlasíte s konečným vzhledem (i textem) pohlednice. Na případné reklamace týkající se chybějícího textu nebude brán zřetel.

Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“. 

O obdržení objednávky vás budeme informovat e-mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky a nejedná se o přijetí objednávky z naší strany, pokud to není v tomto potvrzení výslovně uvedeno. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Smlouva týkající se produktu uzavřena. Jakékoli změny uzavřené Smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou poté možné jen na základě vzájemné dohody.

V pochybnostech vás můžeme kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabýváme. 

Objednávat produkty přes webové rozhraní je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, a to pouze po dobu, kdy je služba dostupná. Upozorňujeme však, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webu v důsledku nutné údržby webu anebo v důsledku okolností, za které neodpovídáme, jako jsou výpadky připojení k internetové síti. 

Poskytovatel si vyhrazuje právo dostupnost některých produktů a typů dopravy dočasně omezit.

 1. Smlouva i VOP se uzavírají v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z naší strany a tyto VOP. Smlouvu archivujeme v elektronické podobě. 

V. Cena produktů a služeb a platba

 1. U jednotlivých položek produktů je na webovém rozhraní uvedena i jejich cena. Ceny jsou platné po celou dobu, kdy jsou na webovém rozhraní uvedeny.
 2. Sjednanou kupní cenou (dále jen „cena“) je cena uvedená u produktu či služby v okamžiku odeslání vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsme povinni vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt nebo službu dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z naší strany, platí cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě. 
 3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsme povinni vám produkt dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny. Do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny zůstává produkt v našem vlastnictví. 
 4. SLEVOVÉ KUPÓNY. Slevové kupóny slouží k poskytnutí individuálních či skupinových slev na nákup produktů. Mohou být uplatňovány ve formě konkrétní částky či určité výše slevy (dle zadání poskytovatele).  

Slevové kupóny mohou být generovány buď automaticky (např. při určité výši nákupu) či je ručně generuje poskytovatel a nabízí k individuálnímu či veřejnému využití v souvislosti s podmínkami užití daného slevového kupónu.

Slevový kupón se uplatňuje kliknutí na tlačítko “Klikněte zde a zadejte Váš kód” zadáním specifického kódu do políčka “Kód kupónu” v Pokladně. Slevový kupón, který má podobu konkrétní částky, nelze použít na produkty nižší hodnoty, resp. při uplatnění takového slevového kupónu nebude záporná zbývající hodnota vrácena či jinak uplatněna zákazníkovi a její hodnota propadá k použití na daný nákup.

Slevový kupón lze uplatnit pouze při nákupu přes webové rozhraní.

Slevové kupóny nelze sčítat a ani kombinovat. Poskytovatel může vymezit časovou platnost kupónů a typ produktů, na které je možné slevy uplatnit. Není-li na kupónu výslovně uvedeno jinak, nevztahuje se sleva na tisk a dopravu tištěné pohlednice. Pokud není uvedeno jinak, percentuální sleva se počítá z ceny zboží s DPH a uplatňuje se na koncových cenách.

Prodejce si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky slevy, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.pozdravod.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

V případě, že sleva nebo slevový kupón bude uplatněn v rozporu s pravidly dané slevy či slevového kupónu, má Poskytovatel právo takové uplatnění slevy nebo slevového kupónu odmítnout. V takovém případě je zákazník informován a bude mu nabídnuta možnost vyřídit objednávku bez této slevy či uplatněného slevového kupónu. V případě, že vzniknou při výkladu pravidel slevy či slevového kupónu nejasnosti, platí jejich výklad stanovený poskytovatelem.

 1. ZPŮSOB PLATBY. Sjednanou cenu je možné uhradit prostřednictvím platební brány Gopay.

Kontaktní údaje na společnost GOPAY s.r.o.. včetně telefonního čísla a e-mailové adresy pro případné reklamace nebo dotazy k platbám:

GOPAY s.r.o., IČ: 26046768

Planá 67, 370 01 Planá

Česká republika

E-mail: podpora@gopay.cz

Tel: +420 387 685 123

Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých.

 1. SPLATNOST KUPNÍ CENY. 

V případě bezhotovostního převodu je cena splatná do 3 dnů od potvrzení přijetí objednávky. Po přijetí platby vám vystavíme a na mail uvedený v objednávce zašleme fakturu, která zároveň slouží i jako dodací list. 

Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

Produkty není možné hradit formou splátkového kalendáře.

VI. Dodací podmínky produktů

 1. ZPŮSOB DODÁNÍ PRODUKTU. Při koupi produktů bude digitální obsah ve formátu .pdf a .jpg nebo odkaz pro jejich stažení dodán po zaplacení kupní ceny na vámi v objednávce sdělenou e-mailovou adresu. Pokud máte zřízený uživatelský účet, bude vám zároveň odkaz ke stažení produktů zpřístupněn v sekci Můj účet – Stažení.

Při koupi tištěného produktu (pohlednice) bude zásilka bez zbytečných odkladů (nejpozději do 2 pracovních dnů) od obdržení platby na náš účet odeslána  prostřednictvím služeb České pošty.

 1. DODACÍ LHŮTA. Email s produktem je odesílán v momentě přijetí potvrzení o zaplacení. Pokud jste si objednali tištěný produkt (pohlednice) zahájíme po přijetí platby její přípravu a odeslání. Tištěný produkt předáváme České poště k odeslání do 2 pracovních dnů. Za doručení Českou poštou žádnou záruku nepřebíráme. 
 2. NÁKLADY NA DOPRAVU. Vztahuje-li se k produktu fyzické doručení, jsou náklady na dopravu předem komunikovány v Košíku a jsou započteny do výsledné ceny produktu.
 3. Digitální obsah (.pdf či .jpg) vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty v těchto formátech (podrobnosti obsahuje čl. VII. VOP). 

VII. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem

 1. Produkty (digitální obsah) zasíláme pouze vám, jako Kupujícímu, na vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .pdf a jpg. 
 2. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez našeho výslovného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalšími osobami.

VIII. Odstoupení od Smlouvy

Jelikož je předmětem Kupní smlouvy dodání digitálního obsahu, Kupující uděluje výslovný souhlas, aby mu byl digitální obsah dodán před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a současně bere na vědomí, že v tomto případě nemá právo na odstoupení od smlouvy (§ 1837 písm. l NOZ).

IX. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

 1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ. 
 2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.

V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady po opravě nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu Produktu za nový. V případě, že neuplatníte právo na dodání nového Produktu bez vad nebo na výměnu či opravu věci, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bychom nebyli schopni vám nový Produkt bez vad dodat, vyměnit vadnou část nebo Produkt opravit, stejně tak i v případě, že bychom nezjednali nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.

Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím Produktu věděli, že má vadu, anebo byste vadu sami způsobili.

Případnou reklamaci vad Produktů nebo služeb, prosím, uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. O reklamaci nás můžete předem informovat mailem. Uvítáme, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytneme písemné potvrzení.

X. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

 1. Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte nás prosím na adrese uvedené v čl. II. VOP
 2. Podnikáme jako společnost s ručením omezeným. Dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi. 
 3. Pokud mezi námi jako Poskytovatelem a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz  Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XI. Závěrečná ustanovení

 1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Poskytovatele a Kupujícího ze smlouvy vyplývající. 
 2. Podmínky ochrany osobních údajů jsou řešeny samostatným dokumentem, který naleznete ZDE
 3. Vezměte prosím na vědomí, že jsme oprávněni tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky. 
 4. Tyto VOP jsou účinné od 30.11.2023.